Publicació dels criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023

El Pla de control tributari per a l’any 2023 s’emmarca dins la programació anual de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en congruència amb la programació plurianual definida en el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries, que constitueix una eina fonamental per a la prevenció, detecció i correcció del frau i la posterior recaptació dels deutes que en resulten.

D’acord amb la Resolució ECO/784/2023, de 7 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per al 2023 (DOGC núm. 8872, de 10 de març), enguany aquests criteris generals s’estructuren en tres blocs d’actuacions:

  1. Prevenció del frau tributari i assistència a les persones obligades tributàries.
  2. Comprovació del frau tributari.
  3. Col·laboració amb les administracions públiques i intermediaris fiscals.

La prevenció del frau constitueix un dels objectius fonamentals de l’ATC. En aquest àmbit es preveuen actuacions de foment de l’educació fiscal al públic més jove; la posada en marxa d’una aplicació mòbil per facilitar la consulta i el pagament de deutes a la ciutadania, així com l’obtenció de cita prèvia, la localització d’oficines i altres funcionalitats que facilitin l’accés als serveis de l’Agència, i la publicació del formulari del model 600, per a la confecció de l’autoliquidació de compravendes de béns immobles en escriptura pública en modalitat esborrany, que incorpora les dades de la declaració informativa notarial. També es poden destacar les actuacions per desenvolupar el model de governança de les dades tributàries; la detecció i delimitació de patrons de frau fiscal mitjançant la utilització d’eines d’analítica de dades; el disseny de tractaments específics per lluitar contra el frau, i el reforçament de la detecció i la selecció de riscos d’incompliment tributari. Totes aquestes actuacions s’encaminen a facilitar el compliment de les obligacions tributàries als contribuents.

Pel que fa a l’assistència a les persones obligades tributàries, es preveu continuar amb la implementació d’actuacions d’optimització dels nous canals i eines de relació amb la ciutadania, d’impuls de la tramitació telemàtica, i de millora de les funcionalitats de la seu electrònica de l’ATC, per facilitar el compliment de les obligacions tributàries.

Quant a la comprovació del frau tributari, es preveu reforçar les actuacions de control i investigació gràcies a l’explotació de les dades obtingudes a partir de declaracions informatives i d’acords d’intercanvi d’informació amb altres administracions o entitats públiques o de fonts externes. Entre aquestes col·laboracions, destaca la formalitzada amb el Consell General del Notariat sobre la utilització de la base de dades de titularitat real, la qual ha de facilitar la detecció de conductes fraudulentes d’entitats aparentment no vinculades entre si, com ara el desplaçament il·legal de rendes cap a entitats amb una tributació efectiva menor o sense tributació, o l’alçament de béns, entre d’altres. En aquest àmbit també cal destacar que, arran de la introducció a partir del 2022 del valor de referència i amb la finalitat de garantir més seguretat jurídica, s’intensificarà la comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents en què el valor dels béns immobles declarats sigui inferior al valor de referència assignat pel Cadastre.

En darrer terme, amb la finalitat d’intensificar les relacions interinstitucionals de col·laboració amb administracions i entitats públiques, es preveu la subscripció de nous convenis que, així mateix, contribueixin a facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries