Aprovació del llibre sisè del Codi tributari de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret legislatiu 1/2024, de 12 de març, pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits (DOGC núm. 9122, de 14 de març).

Amb l’aprovació d’aquest decret legislatiu, el Govern fa efectiva l’habilitació per a l’aprovació d’un text refós dels preceptes normatius que tinguin per objecte els tributs cedits, en els termes previstos a la disposició final tercera de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

El nou text pretén ordenar i sistematitzar les principals normes tributàries de rang legal relatives als tributs cedits, fins ara disperses en diverses lleis de mesures fiscals i administratives, fet que facilita el coneixement del marc jurídic a tots els actors del sistema tributari. Té caràcter obert, per poder-hi incorporar progressivament els diferents continguts normatius relatius als tributs cedits amb rang de llei que el Govern de la Generalitat aprovi, i que han de formar part del dret tributari de Catalunya.

El llibre sisè s’estructura en vuit títols, i es completa amb cinc disposicions addicionals:

  • Títol primer. Impost sobre la renda de les persones físiques.
  • Títol segon. Impost sobre el patrimoni.
  • Títol tercer. Impost sobre successions i donacions.
  • Títol quart. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Títol cinquè. Tributació sobre el joc.
  • Títol sisè. Impost especial sobre determinats mitjans de transport.
  • Títol setè. Impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració de residus.
  • Títol vuitè. Obligacions formals i normes d’aplicació.

Aquest decret legislatiu entra en vigor el 15 de març de 2024.